Доклади

Доклади

31.03.2014 Оповестяване
30.10.2017 Финансов отчет за третото тримесечие на 2017
31.03.2014 Отчети по МСФО
31.03.2014 Доклад за дейността
14.12.2016 Уведомление по член 27 - 13 Декември 2016
31.03.2014 Приложение 11
31.03.2014 Програма добро корп. упр-е
31.03.2014 ГФО 2013 вътр информ
31.03.2014 ГФО 2013 декларация отговорни лица
29.05.2014 списък акционери
29.05.2014 протокол СД
05.11.2018 Отчети на Приморско за третото тримесечие на 2018
21.05.2015 Документи от Общо събрание на акционерите във връзка приемане на ГФО за 2014 год.
14.12.2016 Уведомление по член 38 - 13 Декември 2016
09.01.2017 Покана и дневен ред за извънредно общо събрание на акционерите на Приморско Клуб ЕАД
31.01.2017 Отчети за четвъртото тримесечие на 2016
15.02.2017 Решения на извънредно Общо Събрание
16.03.2017 Годишен финансов отчет 31 декември 2016
16.03.2017 Одиторски доклад 31 декември 2016
16.03.2017 Счетоводна политика и приложения към годишен финансов отчет 2016
16.03.2017 Декларация
16.03.2017 Карта за оценка
16.03.2017 Декларация за корпоративно управление
16.03.2017 Доклад за дейността към 31.12.2016
16.03.2017 Политика за възнагражденията
16.03.2017 Приложение 11
16.03.2017 форма 1, 2016
01.04.2017 Междинен ФО първо тримесечие 2014 г
01.04.2017 Междинни ФО второ тримесечие на 2014г.
01.04.2017 Междинен ФО трето тримесечие 2014 г
01.04.2017 Междинен ФО четвърто тримесечие 2014 г
01.04.2017 Годишен финансов отчет 2014г.
01.04.2017 Междинен ФО първо тримесечие 2015 г
01.04.2017 Междинен ФО второ тримесечие 2015 г
01.04.2017 Междинен ФО трето тримесечие 2015 г
01.04.2017 Междинен ФО четвърто тримесечие 2015 г
01.04.2017 Годишен финансов отчет 2015 г.
01.04.2017 Междинен ФО първо тримесечие 2016 г.
01.04.2017 Междинен ФО второ тримесечие 2016 г
01.04.2017 Междинен ФО трето тримесечие 2016 г
29.04.2017 Покана и дневен ред за редовно заседание на общо събрание на акционерите на Приморско Клуб ЕАД
01.06.2017 Протокол от ОС на акционерите
02.05.2017 Междинен ФО първо тримесечие 2017 г.
05.05.2017 Проспект за публично предлагане на ценни книжа
04.07.2017 Проморско клуб ЕАД прие актуализиран Устав
31.07.2017 Финансов отчет за второ тримесечие на 2017
01.02.2018 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017
04.04.2018 ГФО Приморско Клуб 2017
02.05.2018 Отчети на Приморско за първо тримесечие на 2018
25.05.2018 Покана и материали за ОСА Приморско клуб ЕАД
01.08.2018 Отчети на Приморско за второ тримесечие на 2018
06.02.2019 Отчети на Приморско за четвъртото тримесечие на 2018
03.04.2019 ГФО Приморско Клуб 2018
30.04.2019 Отчети на Приморско за първо тримесечие на 2019
10.05.2019 Решение на Общото Събрание 2019
12.06.2019 Протокол от заседание на Съвета на Директорите на "Албена" АД
30.07.2019 Отчети на Приморско за второто тримесечие на 2019
27.10.2019 Отчети на Приморско за третото тримесечие на 2019
29.01.2020 Отчети на Приморско за четвъртото тримесечие на 2019
11.03.2020 Годишен финансов отчет 31 декември 2019
28.04.2020 Междинен ФО първо тримесечие 2020г.
28.04.2020 Материали ОСА - 2019 г.
29.07.2020 Политика възнаграждения 2020г.
29.07.2020 Междинен ФО второ тримесечие 2020г.
27.08.2020 Извънредно общо събрание на акционерите на Приморско клуб ЕАД
17.09.2020 Политики по качество
05.10.2020 Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на публично акционерно дружество "Приморско клуб" ЕАД
05.10.2020 Протокол от заседание на съвета на директорите на "Албена" АД
28.10.2020 Междинен финансов отчет трето тримесечие 2020г.
21.11.2020 Протокол ОСА